Úvod » Ubytování » Ubytovací podmínky

Ubytovací podmínky

Nástup k ubytování je od 15. hodiny do 19. hodiny. Vyklizení pokojů do 10. hodiny.
Poslední týden v roce je přirážka z ceny ubytování 30 %.
V ceně není zahrnutý rekreační poplatek 20 Kč dospělá osoba / den.
Ubytování bez domácích mazlíčků! Psí hotel je vzdálen 20 km od penzionu.
Zákaz konzumace vlastního alkoholu ve společenských prostorách, venkovních terasách, baru, jídelně a přilehlých prostorách.

 

Objednávka pobytu zákazníka musí mít písemnou podobu (e-mail, dopis). V objednávce zákazník uvede termín, počet osob (rozdělených na dospělé a děti s udáním věku) a druh ubytování (pokoj, chatka). Dále uvede kontaktní údaje (adresa, kontaktní telefon) a objednávku doručí na adresu firmy.

 

V případě, že je požadovaný termín volný, ubytovatel zákazníkovi objednávku potvrdí, sdělí přesné platební podmínky (výše záloha a termín splatnosti) a pobyt závazně rezervuje. Pokud není záloha ve stanoveném termínu uhrazena rezervace se ruší. Výše zálohy je stanovena podle délky pobytu. Potvrzení o zaplacené záloze pobytu bude zákazníkovi zasláno na uvedený e-mail.

 
Ceník poskytovaných služeb naleznete zde.

 

Pro firemní akce (semináře, školení, oslavy narozenin a svatby) je cena za ubytování a další služby smluvní. Přečtěte si prosím níže základní obchodní podmínky.

 

Základní obchodní podmínky pro pořádání akcí

 

Tyto základní obchodní podmínky jsou závazné pro smluvní vztahy vzniklé z pořádání

firemní akce, školení, oslavy narozenin, svatby na „Rekreačním středisku Lopeník“ a zavazují

všechny jejich účastníky. Pořadatel akce odpovídá za jejich plnění a odpovídá také za

případné škody, které na zařízení „Rekreačního střediska Lopeník“ vzniknou z činnosti jejich účastníků.

 

Cena a placení ceny

 

a) Cena za pořádanou akci se stanovuje dohodou smluvních stran, do sjednané ceny se kalkuluje cena všech

poskytovaných služeb, zejména cena jídel a nápojů, pronájem veřejných prostor, případně poskytnutí

noclehů účastníkům akce. Bude-li však nocleh – ubytování poskytnuto individuálně některému z účastníků

akce, hodnota snídaně není v ceně ubytování zahrnuta.

 

b) Bylo-li účastníkům akce v rámci jejího pořádání poskytnuto i ubytování, povinností každého účastníka je

vyklidit ubytovací prostory a odevzdat klíče od pokoje do 10:00 hod. Pokud takto nebudou ubytovací

prostory vyklizeny, provozovatel střediska je oprávněn účtovat za nevyklizené prostory další ubytovací den.

 

c) Pořadatel akce je povinen nejpozději 10 dnů před konáním akce zaplatit 30% sjednané ceny formou nevratné

zálohy. Vrátit zaplacenou je možné jen z důvodů

1. Úmrtí nebo vážné nemoci některých z účastníků akce.

2. Nepředvídatelných důvodů na straně objednávající firmy u firemních akcí nebo školení.

Zálohu však nelze vrátit, pokud požadavek na její vracení bude doručen později než 48 hodin před zahájením

akce. To neplatí v případě úmrtí nebo vážné nemoci účastníka.

 

Organizace a provozní podmínky akce

 

a) Počátek – zahájení akce, doba akce a konec akce se stanoví dohodou s pořadatelem.

 

b) Účastníci akce mají přístup do všech veřejných prostor střediska, tzn. do jídelny, do školící místnosti –

přístavku, do barové místnosti, ubytovaní také do ubytovací části střediska, do bazénu v jeho provozní době.

Užívat bazén mimo jeho provozní dobu se přísně zakazuje. Sjednat lze navíc i posezení ve vinném sklípku.

 

c) Provozní doba střediska končí ve 24:00 hod., objekt střediska se uzamyká. Pokud bude dohodnuto při

sjednání akce nebo v průběhu akce prodloužení provozní doby, tedy i účasti personálu, pořadatel je povinen

zaplatit za každou započatou hodinu po 24:00 hod. částku 1000,- Kč. Bez účasti personálu nelze

využívat veřejné prostory střediska.

 

d) Vznikne-li v rámci pořádané akce škoda na majetku střediska, která byla způsobena někým z účastníků akce,

škodu je povinen v penězích nahradit pořadatel akce.

 

e) Pokud je součástí akce hudební produkce a ve středisku jsou ubytováni rekreanti – další klienti střediska,

hudební produkce musí být ukončena nejpozději ve 22:00 hod, účastníci akce jsou povinni zachovávat

náležitý klid tak, aby ostatní ubytované klienty nerušili.

 

 

 

Rekreační středisko Lopeník

Marie Soukeníková v.r.